Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy z roku 2018

Uchwały Rady Gminy Kamiennik z roku 2018 w załącznikach poniżej.


PDF    Uchwała Nr III-22-18 z dn. 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr III-21-18 z dn. 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr III-20-18 z dn. 20.12.2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na posiłki.pdf

PDF    Uchwała Nr III-19-18 z dn. 20.12.2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.pdf

PDF    Uchwała Nr II-18-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.pdf

PDF    Uchwała Nr II-17-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych na terenie Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr II-16-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr II-15-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na rok 2019.pdf

PDF    Uchwała Nr II-14-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy instrumentem płatniczym.pdf

PDF    Uchwała Nr II-13-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr II-12-18 z dn. 6.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr II-11-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr II-10-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie opłaty targowej.pdf

PDF    Uchwała Nr II-9-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr II-8-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf

PDF    Uchwała Nr II-7-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf

PDF    Uchwała Nr II-6-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.pdf

PDF    Uchwała Nr II-5-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

PDF    Uchwała Nr II-4-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf

PDF    Uchwała Nr I-3-18 z dn. 19.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr I-2-18 z dn. 19.11.2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr I-1-18 z dn. 19.11.2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XLI-237-18 z dn. 18.10.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany uchwały.pdf

PDF    Uchwała Nr XLI-236-18 z dn. 18.10.2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice.pdf

PDF    Uchwała Nr XLI-235-18 z dn. 18.10.2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XLI-234-18 z dn. 18.10.2018 r. w sprawie wniosku do Rady Powiatu Nyskiego.pdf

PDF    Uchwała Nr XLI-233-18 z dn. 18.10.2018 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Gminy Kamiennik do Programu Odnowa Wsi w województwie opolskim.pdf

PDF    Uchwała Nr XL-232-18 z dn. 27.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu pod nazwą Nowa jakość edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice.pdf

PDF    Uchwała Nr XL-231-18 z dn. 27.09.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XL-230-18 z dn. 27.09.2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf

PDF    Uchwała Nr XL-229-18 z dn. 27.09.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr XL-228-18 z dn. 27.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XL-227-18 z dn. 27.09.2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIX-226-18 z dn. 23.08.2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 17 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIX-225-18 z dn. 23.08.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIX-224-18 z dn. 23.08.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIX-223-18 z dn. 23.08.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIX-222-18 z dn. 23.08.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIX-221-18 z dn. 23.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIX-220-18 z dn. 23.08.2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na terenie Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIX-219-18 z dn. 23.08.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIX-218-18 z dn. 23.08.2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-217-18 z dn. 21.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2017 r..pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-215-18 z dn. 21.06.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-214-18 z dn. 21.06.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-213-18 z dn. 21.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-212-18 z dn. 21.06.2018 r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-211-18 z dn. 21.06.2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-210-18 z dn. 21.06.2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kamiennik do organu regulacyjnego.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVII-209-18 z dn. 10.05.2018 r. w sprawie wyznaczenia Komisji do zbadania zasadności skargi.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVII-208-18 z dn. 10.05.2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVII-207-18 z dn. 10.05.2018 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVII-206-18 z dn. 10.05.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVII-205-18 z dn. 10.05.2018 r. w sprawie przystapienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Chociebórz.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVII-204-18 z dn. 10.05.2018 r. w sprawie przystapienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVI-203-18 z dn. 22.03.2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVI-202-18 z dn. 22.03.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVI-201-18 z dn. 22.03.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVI-200-18 z dn. 22.03.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVI-199-18 z dn. 22.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie słuzebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVI-198-18 z dn. 22.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXVI-197-18 z dn. 22.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Kamiennik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXV-196-18 z dn. 22.02.2018 r w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXV-195-18 z dn. 22.02.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXV-194-18 z dn. 22.02.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXV-193-18 z dn. 22.02.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXV-192-18 z dn. 22.02.2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXV-191-18 z dn. 22.02.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXV-190-18 z dn. 22.02.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXV-189-18 z dn. 22.02.2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXV-188-18 z dn. 22.02.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2018 roku.pdf

 

 

 

 

 

 

Wersja XML