Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Kamiennik przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura

Orientacyjna wartość zamówienia netto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

 

Budowa świetlicy kontenerowej w Zurzycach

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

148.000,00 zł

II 2018

2.

Przebudowa i budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

518.000,00 zł

III 2018

3.

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Chocieborzu

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

336.000,00 zł

VI 2018

 
Wersja XML