Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 900 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

 

Porządek sesji

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały,

2) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamiennik, jak również jej jednostkom organizacyjnym,

3) w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kamiennik,

4) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

5) w sprawie wyznaczenia Komisji do zbadania zasadności skargi,

6) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

7) w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

 1. Pytania i interpelacje radnych.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

   /-/ Aleksander Słonina

Wersja XML