Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza

Zarząd Województwa Opolskiego, na podstawie art. 91 oraz art. 92 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), opracował projekt uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”, którego integralną część stanowi Plan Działań Krótkoterminowych.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 91 ust. 1, 5 oraz art. 92 ustawy POŚ, proszę o zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”. Załącznikiem do projektu uchwały jest przedmiotowy Program ochrony powietrza. Projekt dokumentu zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu podmiotowe – Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Programy Ochrony Powietrza


PDFPismo dotyczace opiniowania projektu Uchwaly w sprawie Programu Ochrony Powietrza.pdf (152,26KB)

PDFObwieszczenie Zarządu Wojewodztwa Opolskiego.pdf (503,10KB)

PDFOdpowiedź Ministerstwa Środowiska dotyczaca Apelu o jakości powietrza.pdf (2,52MB)

Wersja XML