Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy z roku 2017

Uchwały Rady Gminy Kamiennik z roku 2017 w załącznikach poniżej.


PDF    Uchwała Nr XXXIV-187-17 z dn. 21.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIV-186-17 z dn. 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIV-185-17 z dn. 21.12.2017 r. w sprawie wyznaczenia Komisji do zbadania zasadności skargi.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIV-184-17 z dn. 21.12.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIV-183-17 z dn. 21.12.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIV-181-17 z dn 21.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIII-180-17 z dn. 30.11.2017 r. w sprawie wyznaczenia Komisji do zbadania zasadności skargi.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIII-178-17 z dn. 30.11.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXIII-177-17 z dn. 30.11.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXII-176-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXII-175-17 z dn. 19.10.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXII-174-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenów wsi Goworowice.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXII-173-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenów wsi Szklary.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXII-172-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2018 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXII-171-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata 2018- 2019.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXII-170-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na rok 2018.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXII-169-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Karłowicach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Karłowicach Wielkich.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXII-168-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku, w Szkołę Podstawową w Kamienniku.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXII-167-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXII-166-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie w sprawie opłaty targowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXII-165-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXI-164-17 z dn. 24.08.2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXI-163-17 z dn. 24.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXI-162-17 z dn. 24.08.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXI-161-17 z dn. 24.08.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXXI-160-17 z dn. 24.08.2017 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf

PDF    Uchwała Nr XXX-159-17 z dn. 31.07.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIX-158-17 z dn. 22.06.17 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2016 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIX-157-17 z dn. 22.06.17 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2016 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIX-156-17 z dn. 22.06.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIX-155-17 z dn. 22.06.17 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIX-154-17 z dn. 22.06.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVIII-153-17 z dn. 25.05.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVIII-152-17 z dn. 25.05.2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVIII-151-17 z dn. 25.05.2017 w sprawie poparcia rezolucji.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-150-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi na wniosek Wydziału Nadzoru i Kontroli.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-149-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-148-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-147-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-146-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-145-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-144-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-143-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-142-17 z dn. 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-141-17 z dn. 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-140-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVI-139-17 z dn. 10.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVI-138-17 z dn. 10.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVI-137-17 z dn. 10.02.2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVI-136-17 z dn. 10.02.2017 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVI-135-17 z dn. 10.02.2017 r. w sprawie opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVI-134-17 z dn. 10.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVI-133-17 z dn. 10.02.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVI-132-17 z dn. 10.02.2017 r. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla zakładu budżetowego.pdf

Wersja XML