Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Kamiennik ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Kamiennik.

1. Wymagania niezbędne:

2. Wymagania dodatkowe:

 

       3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

       4. Wymagane dokumenty:

 

       5. Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę. Stanowisko pracy wyposażone standartowo. Praca przy monitorze ekranowym.

 

Druk kwestionariusza osobowego dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl oraz w Kadrach Urzędu Gminy – pokój Nr 12.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Kamiennik”  w terminie do dnia  18 września 2015 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl  oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kamiennik.

Zatrudnienie nastąpi na podstawie  umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy na czas określony organizuje się służbę przygotowawcza trwającą nie dłużej niż 3 miesiące. Pozytywny wynik egzaminu będzie warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 214 r.  poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.  poz.1202).

Wersja XML