Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy z roku 2015

Uchwały Rady Gminy Kamiennik z roku 2015 w załącznikach poniżej.


PDFUchwała Nr XV-65-15 z dn. 29.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XV-64-15 z dn. 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XV-63-15 z dn. 29.12.2015 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XV-62-15 z dn. 29.12.2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.pdf

PDFUchwała Nr XV-61-15 z dn. 29.12.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf

PDFUchwała Nr XV-60-15 z dn. 29.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf

PDFUchwała Nr XIV-59-15 z dn. 10.12.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XIV-58-15 z dn. 10.12.2015 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwały budżetowej.pdf

PDFUchwała Nr XIV-57-15 z dn. 10.12.2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.pdf

PDFUchwała Nr XIII-56-15 z dn. 26.11.2015 r. w sprawie przekazania skargi.pdf

PDFUchwała Nr XIII-55-15 z dn. 26.11.2015 r. zmieniająca uchwłę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r..pdf

PDFUchwała Nr XIII-54-15 z dn. 26.11.2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Karłowicach Wielkich.pdf

PDFUchwała Nr XIII-53-15 z dn. 26.11.2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata 2016- 2017.pdf

PDFUchwała Nr XIII-52-15 z dn. 26.11.2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.pdf

PDFUchwała Nr XIII-51-15 z dn. 26.11.2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf

PDFUchwała Nr XII-50-15 z dn. 22.10.15 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XII-49-15 z dn. 22.10.15 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.pdf

PDFUchwała Nr XII-48-15 z dn. 22.10.15 r. w sprawie opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr XII-47-15 z dn. 22.10.15 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XII-46-15 z dn. 22.10.15 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XII-45-15 z dn. 22.10.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.pdf

PDFUchwała Nr XII-44-15 z dn. 22.10.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr XII-43-15 z dn. 22.10.15 r. znieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XII-42-15 z dn. 22.10.15 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na remont chodnika.pdf

PDFUchwała Nr XII-41-15 z dn. 22.10.2015 r. w sprawie zniany statutu.pdf

PDFUchwała Nr XII-40-15 z dn. 22.10.2015 r.w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFUchwała Nr XI-39-15 z dn. 03.09.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr XI-38-15 z dn. 3.09.2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XI-37-15 z dn. 3.09.2015 r. w sprawie przedłużenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf

PDFUchwała Nr X-36-15 z dn. 25.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr X-35-15 z dn. 25.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr X-34-15 z dn. 25.06.2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.pdf

PDFUchwała Nr X-33-15 z dn. 25.06.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr VIII-30-15 z dnia 21.05.15 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf

PDFUchwała Nr VIII-29-15 z dn. 21.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej.pdf

PDFUchwała Nr VIII-28-15 z dn. 21.05.2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kamiennik do Stowarzyszenia.pdf

PDFUchwała Nr VIII-27-15 z dn. 21.05.2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf

PDFUchwała Nr VIII-26-15 z dn. 21.05.2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Kamiennik za rok 2014.pdf

PDFUchwała Nr VII-25-15 z dn. 23.04.2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.pdf

PDFUchwała Nr VII-24-15 z dn. 23.04.2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf

PDFUchwała Nr VII-23-15 z dn. 23.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2015 r.pdf

PDFUchwała Nr VII-22-15 z dn. 23.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.pdf

PDFUchwała Nr VII-21-15 z dn. 23.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr VII-20-15 z dn. 23.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr VII-19-15 z dn. 23.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr VII-18-15 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary.pdf

PDFUchwała Nr VI-14-15 z dn. 24.02.2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze.pdf

PDFUchwała Nr VI-13-15 z dn. 24.02.2015 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.pdf

PDFUchwała Nr VI-12-15 z dn. 24.02.2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr IV-10-15 z dn. 15.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf

PDFUchwała Nr IV-9-15 z dn. 15.01.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr IV-8-15 z dn. 15.01.2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Wersja XML