Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy z roku 2014

Uchwały Rady Gminy Kamiennik z roku 2014.


PDFUchwała Nr III-7-14 z dn. 18.12.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na organizację i przebieg konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Kamienniku.pdf

PDFUchwała Nr III-5-14 z dn. 18.12.2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego.pdf

PDFUchwała Nr II-4-14 z dn. 11.12.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr-II-3-14 z dn. 11.12.20-14 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Kamiennik oraz ustalenia składów osobowych.pdf

PDFUchwala Nr I-2-14 z d. 28.11..20014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kamiennik.pdf

PDFUchwala Nr I-1-14 z dn. 28.11.2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik.pdf

PDFUchwała Nr XLII-228-14 z dn. 30.10.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XLII-227-14 z dn. 30.10.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XLII-226-14 z dn. 30.10.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr XLII-225-14 z dn. 30.10.2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.pdf.pdf

PDFUchwała Nr XLII-224-14 z dn. 30.10.2014 r. w sprawie przyjęcia _Programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFUchwała Nr XLI-223-14 z dn. 11.09.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi organizację i przebieg konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących.pdf

PDFUchwała Nr XLI-222-14 z dn.11.09.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XLI-221-2014 z dn. 11.09.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki.pdf

PDFUchwała Nr XLI-220-14 z dn. 11.09.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XLI-219-14 z dn. 11.09.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XLI-118-14 - z dn. 11.09.2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy.pdf

PDFUchwała Nr XL-217-14 z dn.17.07.14 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf

PDFUchwała Nr XL-216-14 z dn. 17.07.2014 r.w sprawie przedłużenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf

PDFUchwała Nr XL-215-14 z dn. 17.07.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie podziału Powiatu Nyskiego na okręgi wyborcze.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-214-14 z dn. 26.05.14 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-213-14 z dn. 26.06.14 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-212-14 z dn. 26.05.14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwaly budżetowej na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-211-14 z dn. 29.05.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-210-14 z dn. 29.05.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-209-14 z dn. 29.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-208-14 z dn. 29.05.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-207-14 z dn. 29.05.2014 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za rok 2013 oraz przyjęcia prognozy na rok 2014.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-206-14 z dn. 29.05.2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-205-14 z dn. 29.05.2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-204-14 z dn. 29.05.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie podziału Powiatu Nyskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-203-14 z dn. 29.05.2014 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-202-14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-201-14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-200-14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-199-14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-198-14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-197-14 z dn. 27.03.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-196-14 z dn. 27.03.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-195-14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na remont chodnika.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-194-14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-193-14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-192-14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Goworowice.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-191-14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata 2014- 2015.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-190-14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-189-14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-188-14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-187-14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały (siedziba okw).pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-186-14 z dn. 27.03.2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-185-14 z dn. 20.02.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-184-14 z dn. 20.02.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-183-14 z dn. 20.02.2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Kamienniku do załatwiania indywidualnych spraw.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-182-14 z dn. 20.02.2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-181-2014 z dn. 20.02.2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku.pdf

Wersja XML