Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości

Wójt Gminy Kamiennik ogłasza przetarg na wydzierżawienie:

1. lokalu użytkowego w budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach do prowadzenia działalności gospodarczej.

Umowa dzierżawy zawarta będzie na czas nieokreślony. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego / netto / wynosi za dzierżawę lokalu o pow. 67,04m2   310 zł słownie: trzysta dziesięć złotych /.

Do licytowanego czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% .

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne jeżeli wpłacą wadium w formie gotówki w wysokości 100 zł słownie: sto złotych w Kasie Urzędu Gminy w Kamienniku lub na konto B.S. Otmuchów Filia Kamiennik nr 09887200030017551920000050 najpóźniej w dniu 17 stycznia 2014 r.

 

2. działkę rolną nr 37/4 o pow. 0,92 ha położona w Ogonowie zapisana w księdze wieczystej nr 38795. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi 300 zł słownie: trzysta złotych.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne jeżeli wpłacą wadium w formie gotówki w wysokości 50 zł słownie: pięćdziesiąt złotych w Kasie Urzędu Gminy w Kamienniku lub na konto B.S. Otmuchów Filia Kamiennik nr 09887200030017551920000050 najpóźniej w dniu 17 stycznia 2014 r.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później  niż przed upływem 3 dni. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie zawrze umowy z  Gminą Kamiennik w wyznaczonym terminie.

Przetarg na dzierżawę odbędzie się w dniu 30.01.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 2 o godz. 1000 .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wersja XML