Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wstępnym naborze wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Kamiennik w 2023 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. W ramach ww. naboru Gmina Kamiennik ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.
W związku z tym Gmina Kamiennik planuje wystąpić do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie zadania pod nazwą ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w roku 2023”, w imieniu zainteresowanych mieszkańców, którzy użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów opracowanej przez Gminę Kamiennik.
Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie są wydatki związane z:

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wyroby zawierające azbest, a zamierzają je usunąć w 2023r.
Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego leży w gestii posiadacza nieruchomości.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2022r. w Urzędzie Gminy Kamiennik w pokoju nr 13, na formularzu, który można otrzymać w Urzędzie Gminy w ww. pokoju lub pobrać ze strony internetowej: www.kamiennik.pl w zakładce ODPADY.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


DOCXWzór wniosku o usunięcie azbestu z terenu Gminy Kamiennik - 2023.docx (71,80KB)

Wersja XML