Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 17), kwalifikacja wojskowa na terytorium państwa zostanie przeprowadzona w dniach: od 4 kwietnia 2022 do 8 lipca 2022 r.

Termin ogłoszenia kwalifikacji  wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 21 marca 2022 r.

Kwalifikację wojskową dla osób podlegających obowiązkowi stawiennictwa, zameldowanych  na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na terenie gminy Kamiennik, przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Nysie w okresie od 16 maja 2022 r.  do 29 czerwca 2022 r., dla osób zamieszkujących gminę Kamiennik termin przypada na dzień 22.06.2022r.

Siedziba komisji: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie (Mechanik – budynek szkoły – I piętro) przy ulicy Orkana 6.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 2003 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1998 - 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 2001 - 2002, które:

4. kobiety urodzone w latach 1998 - 2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r.,poz. 944).

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

  1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):  

2. powiatowej komisji lekarskiej:

  1. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
Wersja XML