Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Wojta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE NR 104/2021

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 13.10.2021 roku

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 §1

Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomości przedstawione w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik.

§2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik, a także na stronie internetowej Urzędu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik do Zarządzenia Nr 104/2021 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 13.10.2021 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

               Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Kamiennik:

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Zurzyce

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 62

Obręb: 0011

KW: nr OP1N/00038715/4

Powierzchnia nieruchomości: 0,5400 ha

 

 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Zurzyce

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 63

Obręb: 0011

KW: nr OP1N/00038715/4

Powierzchnia nieruchomości: 0,3200 ha

 

 

3.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 257

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,1000 ha

 

 

4. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 45/4

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,4400 ha

 

 

5. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 681/3

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,0393 ha

 

 

6. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 280/1

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,2500 ha

 

 

7. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 295/2

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,4300 ha

 

 

 

8. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 382/2

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,3800 ha

 

 

 

 

 

9. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 261/4

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,3300 ha

 

 

10. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 382/3

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,0900 ha

 

 

11. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 726/1

Obręb: 0010

KW nr: OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,0700 ha

 

 

12. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 579

Obręb: 0010

KW nr: OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,3600 ha

 

 

13. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 580/1

Obręb: 0010

KW nr: OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 1,2900 ha

 

 

14. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 123/6

Obręb: 0010

KW nr: OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,0500 ha

 

 

15. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 704/3

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,9900 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Tz- teren istniejącej zieleni niskiej łąk i pastwisk- występujące głownie w sąsiedztwie cieków wodnych- tworząc ekosystem łąkowo- wodny, R- teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z prawem zabudowy wyłącznie zagrodowej siedliskowe, Ws- teren wód otwartych cieków, stawów, rowów melioracyjnych.   

 

 

16. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 108/1

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00049430/2

Powierzchnia nieruchomości: 0,2500 ha

 

 

17. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 108/2

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00049430/2

Powierzchnia nieruchomości: 0,2500 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R, MNp, ZI: R- teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych; MNp – teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; ZI – teren zieleni izolacyjnej.

 

 

18. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 787/3

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 1,3800 ha

 

 

19. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 618/5

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,4500 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych. Dla części dz. 618/5 brak mpzp.

 

 

20. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 222/3

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,0100 ha

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 220,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele nierolnicze, zabudowane budynkami mieszkalno- gospodarczymi 2,20 zł rocznie od 1 m2 powierzchni gruntu, na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości

 

 

21. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 45/1

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,3500 ha

 

22. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 274/1

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,5000 ha

 

 

23. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 301/5

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,3100 ha

 

 

24. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 301/6

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,2200 ha

 

 

25. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 301/3

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,2900 ha

 

 

26. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 787/3

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 1,3800 ha

 

27. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 638/10

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 1,1600 ha

 

 

28. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 119/8

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,1906 ha

29. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 119/8

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,1906 ha

 

 

30. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr: 708/1

Powierzchnia nieruchomości: 0,3000 ha

 

 

31. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 275/2

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,1000 ha

 

 

32. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 708/2

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,2900 ha

 

33. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 751/4

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,3400 ha

 

 

34. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 751/2

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,1500 ha

 

 

35. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 726/2

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,1640 ha

 

 

36. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 67/3

Obręb: 0004

KW: nr OP1N/00056813/3

Powierzchnia nieruchomości: 0,5200 ha

 

 

37. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 67/4

Obręb: 0004

KW: nr OP1N/00056700/8

Powierzchnia nieruchomości: 1,1000 ha

 

 

38. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 190/3

Obręb: 0004

KW: nr OP1N/00038836/8

Powierzchnia nieruchomości: 0,5000 ha

 

 

39. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 123/1

Obręb: 0004

KW: nr OP1N/00038836/8

Powierzchnia nieruchomości: 1,0400 ha

 

40. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 228/1

Obręb: 0004

KW: nr OP1N/00038836/8

Powierzchnia nieruchomości: 1,4200 ha

 

41. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 230

Obręb: 0004

KW: nr OP1N/00038836/8

Powierzchnia nieruchomości: 0,6000 ha

 

42. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 318/8

Obręb: 0004

KW nr: OP1N/00038836/8

Powierzchnia nieruchomości: 0,0352 ha

 

 

43. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 297/6

Obręb: 0004

KW nr: OP1N/00038836/8

Powierzchnia nieruchomości: 0,0700 ha

 

 

44. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 318/8

Obręb: 0004

KW nr: OP1N/00038836/8

Powierzchnia nieruchomości: 0,0352 ha

 

 

45. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 123/1

Obręb: 0004

KW: nr OP1N/00038836/8

Powierzchnia nieruchomości: 1,0400 ha

 

 

46. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 126/13

Obręb: 0004

KW nr: OP1N/00038836/8

Powierzchnia nieruchomości: 0,1140 ha

 

 

47. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 395/1

Obręb: 0008

KW: nr OP1N/00038798/9

Powierzchnia nieruchomości: 0,3400 ha

 

 

48. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 546/2

Obręb: 0008

KW: nr OP1N/00038798/9

Powierzchnia nieruchomości: 0,2200 ha

 

 

49. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 78/1

Obręb: 0008

KW nr: OP1N/00038798/9

Powierzchnia nieruchomości: 0,2700 ha

 

50. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 526/3

Obręb: 0008

KW: nr OP1N/00038798/9

Powierzchnia nieruchomości: 0,2000 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania R- teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych.

 

 

51. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 72/4

Obręb: 0008

KW: nr OP1N/00038798/9

Powierzchnia nieruchomości: 0,1000 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych.

 

 

52. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 66/1

Obręb: 0008

KW: nr OP1N/00078430/4

Powierzchnia nieruchomości: 0,0900 ha

 

 

 

 

 

 

53. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 235/9

Obręb: 0008

KW: nr   OP1N/00016972/3

Powierzchnia nieruchomości: 0,0517 ha

 

 

54. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 66/2

Obręb: 0008

KW : nr OP1N/00038798/9

Powierzchnia nieruchomości: 0,2100 ha

 

55. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 567/2

Obręb: 0008

KW: nr OP1N/00038798/9

Powierzchnia nieruchomości: 0,2700 ha

 

 

56. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 682/4

Obręb: 0008

KW nr: OP1N/00038798/9

Powierzchnia nieruchomości: 0,0633 ha

 

 

57. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 35/4

Obręb: 0008

KW: nr OP1N/00038798/9

Powierzchnia nieruchomości: 1,2700 ha

 

 

58. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 35/1

Obręb: 0008

KW nr: OP1N/00038798/9

Powierzchnia nieruchomości: 0,8400 ha

 

 

59. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 75/6

Obręb: 0008

KW: nr OP1N/00038798/9

Powierzchnia nieruchomości: 0,0500 ha

 

 

60. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 74/5

Obręb: 0008

KW: nr OP1N/00038798/9

Powierzchnia nieruchomości: 0,1900 ha

 

 

61. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 251

Obręb: 0008

KW nr: OP1N/00038798/9

Powierzchnia nieruchomości: 0,2000 ha

 

 

62. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 402/2

Obręb: 0008

KW: nr OP1N/00038798/9

Powierzchnia nieruchomości: 0,3100 ha

 

 

63. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 563/2

Obręb: 0008

KW: nr OP1N/00038798/9

Powierzchnia nieruchomości: 0,1800 ha

 

 

64. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 596

Obręb: 0008

KW: nr OP1N/00038798/9

Powierzchnia nieruchomości: 0,3000 ha

 

65. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 112/21

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 4,6800 ha

 

67. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 112/21

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 4,6800 ha

 

 

68. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 112/21

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 4,6800 ha

 

69. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 112/21

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 4,6800 ha

 

 

70. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

 

71. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

 

72. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

 

73. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

 

74. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

 

75. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

 

76. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

77. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

 

78. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW nr: OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

79. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW nr: OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

 

80. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW nr: OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

 

81. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

Sposób zagospodarowania: ogródek przydomowy

Czas trwania umowy: do 3 lat

 

 

82. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

83. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW nr: OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

 

84. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

 

85. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW nr: OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

 

86. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

87. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

 

 

88. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW nr: OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

89. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

 

90. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

91. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

 

92. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW nr: OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

93. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW nr: OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

94. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

 

95. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 51/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha

 

 

96. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 202/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00011357/1

Powierzchnia nieruchomości: 0,0242 ha

 

 

97. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 202/1

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00011357/1

Powierzchnia nieruchomości: 0,0242 ha

 

 

98.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 22/5

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 0,0575 ha

 

99. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 22/6

Obręb: 0006

KW: nr   OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 0,0576 ha

 

 

100. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 22/7

Obręb: 0006

KW: nr   OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 0,0341 ha

 

 

101. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 52/38

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00026068/6

Powierzchnia nieruchomości: 0,0402 ha

 

 

102. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 4/1

Obręb: 0006

KW nr: OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 0,2845 ha

 

 

103. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr: 4/1

Powierzchnia nieruchomości: 0,2845 ha

 

 

104. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr: 4/1

Powierzchnia nieruchomości: 0,2845 ha

 

 

105.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 112/58

Obręb: 0006

KW: nr   OP1N/00026068/6

Powierzchnia nieruchomości: 0,1193 ha

 

106. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 192/27

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia nieruchomości: 0,0087 ha

 

107. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Małe

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 103/3

Obręb: 0005

KW nr: OP1N/00038796/5

Powierzchnia nieruchomości: 0,2700 ha

 

 

 

108. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Małe

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 112/4

Obręb: 0005

KW: nr OP1N/00038796/5

Powierzchnia nieruchomości: 0,4200 ha

 

 

109. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Małe

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 116/2

Obręb: 0005

KW: nr OP1N/00038796/5

Powierzchnia nieruchomości: 0,5200 ha

Dla części dz. 116/2 brak mpzp.

 

110. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Małe

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 103/5

Obręb: 0005

KW nr: OP1N/00038796/5

Powierzchnia nieruchomości: 0,0700 ha

 

 

111.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Małe

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 24

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038796/5

Powierzchnia nieruchomości: 0,5600 ha

 

112. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Chociebórz

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 40/2

Obręb: 0002

KW nr: OP1N/00038716/1

Powierzchnia nieruchomości: 0, 1400 ha

 

113. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Chociebórz

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 26/4

Obręb: 0002

KW: nr OP1N/00038716/1

Powierzchnia nieruchomości: 0,6500 ha

 

 

114. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Chociebórz

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 46/5

Obręb: 0002

KW: nr OP1N/00038716/1

Powierzchnia nieruchomości: 0,0357 ha

 

 

115. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Goworowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 72/2

Obręb: 0012

KW: nr OP1N/00038719/2

Powierzchnia nieruchomości: 1,2500 ha

 

116. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Goworowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 108/12

Obręb: 0012

KW: nr OP1N/00038719/2

Powierzchnia nieruchomości: 0,4500 ha

 

 

117. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Goworowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 380/5

Obręb: 0012

KW: nr OP1N/00038719/2

Powierzchnia nieruchomości: 0,0072 ha

 

 

118. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Goworowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 229

Obręb: 0012

KW: nr OP1N/00038719/2

Powierzchnia nieruchomości: 0,1200 ha

 

 

 

 

119.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Goworowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 126/3

Obręb: 0012

KW: nr OP1N/00038719/2

Powierzchnia nieruchomości: 0,1200 ha

 

 

120. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Goworowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 126/1

Obręb: 0012

KW: nr OP1N/00038719/2

Powierzchnia nieruchomości: 0,2500 ha

 

 

121. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Cieszanowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 56/2

Obręb: 0003

KW: nr OP1N/00038717/8

Powierzchnia nieruchomości: 0,3300 ha

 

122. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Cieszanowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 66/4

Obręb: 0003

KW: nr OP1N/00038717/8

Powierzchnia nieruchomości: 0,2500 ha

 

123.   Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Cieszanowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 43/2

Obręb: 0003

KW: nr OP1N/00072602/9

Powierzchnia nieruchomości: 0,4400 ha

 

124. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Wilemowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 58/3

Obręb: 0013

KW: nr OP1N/00038799/6

Powierzchnia nieruchomości: 0,5343 ha

 

125. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Ogonów

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 82/4

Obręb: 0009

KW nr: OP1N/00038795/8

Powierzchnia nieruchomości: 0,2800 ha

 

126. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Ogonów

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 149

Obręb: 0009

KW: nr OP1N/00025029/4

Powierzchnia nieruchomości: 0,4900 ha

 

127. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kłodobok

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 120/2

Obręb: 0007

KW: nr OP1N/00009353/6

Powierzchnia nieruchomości: 0,0300 ha

Czas trwania umowy: do 3 lat

 

 

 

128. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kłodobok

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 158/2

Obręb: 0007

KW: nr OP1N/00038797/2

Powierzchnia nieruchomości: 0,1300 ha

 

 

129. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kłodobok

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 239/2

Obręb: 0007

KW: nr OP1N/00038797/2

Powierzchnia nieruchomości: 0,0400 ha

 

 

130. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kłodobok

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 98

Obręb: 0007

KW: nr OP1N/00038797/2

Powierzchnia nieruchomości: 0,2600 ha

 

 

131. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kłodobok

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 356

Obręb: 0007

KW: nr OP1N/00038797/2

Powierzchnia nieruchomości: 1,2200 ha

 

132. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kłodobok

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 173

Obręb: 0007

KW nr: OP1N/00038797/2

Powierzchnia nieruchomości: 0,1700 ha

 

 

133. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kłodobok

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 120/4

Obręb: 0007

KW: nr OP1N/00009353/6

Powierzchnia nieruchomości: 0,1049 ha

 

 

134. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 4

Obręb: 0010

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,6300 ha

 

 

135. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kłodobok

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 210/2

Obręb: 0007

KW: nr OP1N/00038797/2

Powierzchnia nieruchomości: 1,2400 ha

 

 

Ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej powyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Powyższy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni, od dnia 13.10.2021 roku do dnia 02.11.2021 roku a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.

Wersja XML