Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE NR 95/2021

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 23.09.2021 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonych do zbycia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości przedstawione w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik. 

§ 2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. gospodarki mieniem komunalnym Urzędu Gminy Kamiennik.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2021 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.09.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(
tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 25

Obręb: 0006- Karłowice Wielkie

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia działki: 0,0100 ha

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Karłowice Wielkie, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/173/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 03 marca 2005 r., poz. 400, działka nr 25 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem MM-1 – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej (zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, jednorodzinna, zabudowa agroturystyczna).  Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Wilemowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 60/3

Obręb: 0013- Wilemowice

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038799/6

Powierzchnia działki: 0,8095 ha

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Wilemowice, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/178/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 04 marca 2005 r., poz. 430, działka nr 60/3 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem R – tereny istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z możliwością zabudowy obiektami obsługi gospodarki polowej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 23.09.2021 r. do 13.10.2021 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej – Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.

Wersja XML