Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki 550/4

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 23 czerwca 2021r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

                                               ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2                                              

 

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntowej niezabudowanej, obejmującą działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 550/4, arkusz mapy 2, stanowiąca użytek ŁII- łąki trwałe, o pow. 0,2600 ha, położona w Lipnikach, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka położona jest w centralnej części wsi, przylega od południa do gospodarstwa rolnego oznaczonego jako Lipniki 16 i sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz gruntami rolnymi. Teren działki obecnie uprawiany jest rolniczo. Zgodnie
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Lipniki, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/175/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz. U. Woj. Opol. Nr 15 z dnia 9 marca 2005 r., poz. 439), działka nr 550/4 oznaczona jest symbolami R - tereny istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z dopuszczeniem realizacji nowych obiektów stanowiących składnik majątkowy istniejących zagród oraz TZ - istniejące tereny łąk i pastwisk. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr OP1N/00038798/9. Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038798/9 nie dotyczą działki nr 550/4, będącej przedmiotem sprzedaży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 10 100,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych 00/100).

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 10 210,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100).

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawkę podatku VAT.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Nabywcą nieruchomości zostało małżeństwo:

Pani Gabriela Bardak i Pan Paweł Bardak zam. Lipniki.

 

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 24.06.2021 r. do 01.07.2021 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat