Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy z roku 2021

Uchwały Rady Gminy Kamiennik z roku 2021 w załącznikach poniżej.


PDF    Uchwała Nr XXVIII-224-21 z dn. 21.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVIII-223-21 z dn. 21.12.2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVIII-222-21 z dn. 21.12.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVIII-221-21 z dn. 21.12.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVIII-220-21 z dn. 21.12.2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Wilemowice.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVIII-219-21 z dn. 21.12.2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVIII-218-21 z dn. 21.12.2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-217-21 z dn. 30.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-216-21 z dn. 30.11.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-215-21 z dn. 30.11.2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-214-21 z dn. 30.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-213-21 z dn. 30.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-212-21 z dn. 30.11.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-211-21 z dn. 30.11.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-210-21 z dn. 30.11.2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata 2022-2023.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-209-21 z dn. 30.11.2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na 2022 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-208-21 z dn. 30.11.2021 r. w sprawie uchwalenia -Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVII-207-21 z dn. 30.11.2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVI-205-21 z dn. 28.09.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVI-204-21 z dn. 28.09.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVI-203-21 z dn. 28.09.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVI-202-21 z dn. 28.09.2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego.pdf

PDF    Uchwała Nr XXVI-201-21 z dn. 28.09.2021 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Gminy Kamiennik do Programu „Odnowa Wsi” w województwie opolskim.pdf

PDF    Uchwała Nr XXV-200-21 z dn. 20.07.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIV-199-21 z dn. 22.06.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIV-198-21 z dn. 22.06.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIV-197-21 z dn. 22.06.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę chodnika.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIV-196-21 z dn. 22.06.2021 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIV-195-21 z dn. 22.06.2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamiennik w roku szkolnym 2021-2022.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIV-194-21 z dn. 22.06.2021 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIV-193-21 z dn. 22.06.2021 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIV-192-21 z dn. 22.06.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIV-191-21 z dn. 22.06.2021 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku z działalności w 2020 r. wraz ze wskazaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIV-190-21 z dn. 22.06.2021 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za rok 2020.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIV-189-21 z dn. 22.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2020 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIV-188-21 z dn. 22.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIV-187-21 z dn. 22.06.2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum zaufania.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIII-186-21 z dn. 18.05.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIII-185-21 z dn. 18.05.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIII-184-21 z dn. 18.05.2021 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIII-183-21 z dn. 18.05.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIII-182-21 z dn. 18.05.2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIII-181-21 z dn. 18.05.2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIII-180-21 z dn. 18.05.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIII-179-21 z dn. 18.05.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIII-178-21 z dn. 18.05.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf

PDF    Uchwała Nr XXIII-177-21 z dn. 18.05.2021 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego.pdf

PDF    Uchwała Nr XXII-176-21 z dn. 9.03.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXII-175-21 z dn. 9.03.2021 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXII-174-21 z dn. 9.03.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2021 roku.pdf

PDF    Uchwała Nr XXII-173-21 z dn. 9.03.2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu usuwania azbestu z terenu Gminy Kamiennik.pdf

PDF    Uchwała Nr XXII-172-21 z dn. 9.03.2021 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji planu odnowy miejscowości.pdf

PDF    Uchwała Nr XXI-171-21 z dn. 26.01.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDF    Uchwała Nr XXI-170-21 z dn. 26.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf

PDF    Uchwała Nr XXI-169-21 z dn. 26.01.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf

PDF    Uchwała Nr XXI-168-21 z dn. 26.01.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf

PDF    Uchwała Nr XXI-167-21 z dn. 26.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXI-166-21 z dn. 26.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf

PDF    Uchwała Nr XXI-165-21 z dn. 26.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.pdf

PDF    Uchwała Nr XXI-164-21 z dn. 26.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf

Wersja XML