Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE
 

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L315 z dnia 03.12.2007r. str.1 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 2475 z późn. zm.)

 

1. Nazwa właściwego organizatora:

Gmina Kamiennik

 

2. Adres:

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

 

3. Określenie rodzaju transportu:

Publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym.

 

4. Określenie linii komunikacyjnych:

Przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej na obszarze Gminy Kamiennik

 

5. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 2475 z późn. zm.)

 

6. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Nie później niż do 31 grudnia 2020r.

 

7. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu    zbiorowego:

Od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021r.

 

8. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 2475 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

                                                                                                

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                              /-/ Kazimierz Cebrat

Wersja XML