Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr  65/2019

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 23.08.2019 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik. 

§ 2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. mieniem komunalnym i działalności gospodarczej Urzędu Gminy Kamiennik.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  65/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 23.08.2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Zurzyce

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 62

Obręb: 0011- Zurzyce

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038715/4

Powierzchnia działki: 0,5400 ha

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Zurzyce zatwierdzony uchwałą Nr XXX/179/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 14 marca 2005 r.  poz. nr 457 przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem RUp, URp-1 – teren projektowanych usług obsługi gospodarki polowej oraz rzemiosła bytowego. Jako przeznaczenie podstawowe dla wyznaczonej działki przyjmuje się obsługę gospodarki polowej i ogrodniczej. 

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Zurzyce

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 63

Obręb: 0011- Zurzyce

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038715/4

Powierzchnia działki: 0,3200 ha

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Zurzyce zatwierdzony uchwałą Nr XXX/179/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 14 marca 2005 r.  poz. nr 457 przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem UHp, UGp, KS1p-2 – teren projektowanych usług w zakresie handlu i gastronomii, z terenu działki należy wydzielić parking na samochody osobowe w ilości 4-6 stanowisk oraz 1 stanowisko dla samochodu ciężarowego lub autokaru; dojazd na zaplecze i parking od strony drogi KDD.

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienniku przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 23.08.2019 r. do 12.09.2019 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.

Wersja XML