Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o o wstępnym naborze wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest

OGŁOSZENIE

o wstępnym naborze wniosków o usunięcie wyrobów zawierających
azbest z nieruchomości znajdujących
się na terenie Gminy Kamiennik w 2019 roku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. W ramach ww. konkursu Gmina Kamiennik ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z tym Gmina Kamiennik planuje wystąpić do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie zadania pod nazwą ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2019r.”, w imieniu zainteresowanych mieszkańców, którzy użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów opracowanej przez Gminę Kamiennik.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie są wydatki związane z:

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wyroby zawierające azbest, a zamierzają je usunąć w 2019r.

Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego leży w gestii posiadacza nieruchomości.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 25.06.2019r. w Urzędzie Gminy Kamiennik w pokoju nr 13, na formularzu, który można otrzymać w Urzędzie Gminy w ww. pokoju lub pobrać ze strony internetowej: www.kamiennik.pl w zakładce ODPADY.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamiennik – pok. nr 13
lub pod tel. 77/ 43 12 135 w.23.

W razie nieuzyskania dotacji z WFOŚiGW w Opolu zadanie nie będzie realizowane.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                        /-/ Kazimierz Cebrat


DOCXWzór wniosku o usunięcie azbestu.doc.docx (54,17KB)

Wersja XML