Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie
To firma, która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kamiennik na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

Adres firmy:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie
48-303 Nysa, ul Piłsudskiego 32
tel./fax 77 435 86 05, tel. 77 435 84 18
Wszelkie informacje pod telefonem 77 43 12 135 wew.20.


ZASADY OGÓLNE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCHISEGREGOWANYCH:

Wykonawca w ramach realizacji usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zobowiązany jest do:

1.   Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania i zagospodarowania do RIPOK do przetwarzania odpadów komunalnych
- wskazanej w Uchwale Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia
28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” oraz uchwałach zmieniających, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).

2.   Przekazywania odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny (u źródła i z miejsc ogólnodostępnych) w podziale na surowcowe suche (tj. papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych itp.) oraz szkło do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz .21).

3.    Przekazywania odpadów zebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Kamiennik oraz wyposażania PSZOK w niezbędne kontenery do zbiórki odpadów.

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz pozostałe niebezpieczne odpady wskazane w tabeli nr 2 Wykonawca zobowiązany jest przekazać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania i utylizacji odpadów, zgodnie
z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495
z późn. zm.).

Wersja XML